KONKURS CREME BAR – Otwieramy gabinety – wygraj BOX na nowy start

I Postanowienia ogólne

 I.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Otwieramy gabinety – wygraj BOX na nowy start” (dalej: Konkurs) jest

Crème Bar® visage parfait
Różana 1
55-010 Radomierzyce

NIP: 8951687495 REGON: 381330222 („Organizator”).

I.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

I.3. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu, zasady uczestnictwa, rodzaje nagród, sposób wyłaniania zwycięzców oraz przekazania im nagród.

I.4. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski, na fanpage’u Creme Bar – personalizowane kosmetyki, w serwisie Facebook.com®.

I.5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem Facebook®, ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora.

I.6. Konkurs rozpocznie się 14.05.2020 od godz. 13:00  i będzie trwać do 28.05.2020 r

do godz. 13:00.

I.7. Konkurs nie jest grą losową lub zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

I.8. Udział w konkursie jest bezpłatny.

I.9. Powołuje się Jury konkursowe, złożone z przedstawicieli Organizatora, które przyzna nagrodę zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu oraz będzie rozpatrywać ewentualne reklamacje.

I.10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

II Warunki udziału w Konkursie

II.1. W Konkursie może brać udział każda osoba fizyczna („Uczestnik”), która jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Uczestnik musi posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Ponadto Uczestnik Konkursu musi zaprezentować  konkretny gabinet kosmetyczny.

II.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatorów, lub członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się, krewnych i powinowatych w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia włącznie oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

II.3. Osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, oprócz spełnienia warunków określonych w pkt  II.1 i II.2 powyżej, musi:

  1. a) Zaakceptować w całości Regulamin i wyrazić bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich jego postanowień;

II.4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów w celu realizacji Konkursu w tym publikację swoich danych na Fanpage’u.

II.5. Każdy Uczestnik może w Konkursie używać tylko jednego konta w serwisie Facebook. Zakładanie fikcyjnych kont, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszanie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu i powoduje utratę prawa do nagrody.

III Zasady konkursu

III.1. Być fanem naszego fanpage Creme Bar – personalizowane kosmetyki; https://www.facebook.com/CremeBarPl/

III.2. Należy polubić post konkursowy;
III.3. Zaproponować w komentarzu gabinet kosmetyczny i napisać dlaczego właśnie on powinien otrzymać naszą nagrodę.
III.4. Każdy Uczestnik może zamieścić tylko JEDEN komentarz pod POSTEM KONKURSOWYM.  III.5. Spośród zamieszczonych komentarzy, spełniając wcześniej powyższe warunki, Jury konkursowe wyłoni jeden komentarz z zaproponowanym gabinetem kosmetycznym, który otrzyma jeden z wybranych Boxów startowych z kosmetykami Creme Bar o wartości 890 zł.
Dodatkowo osoba, której komentarz zostanie wybrany przez Jury, otrzyma spersonalizowany krem marki Creme Bar.

Nagrody zostaną wysłana na koszt Organizatora, na podane adresy, w terminie do tygodnia od daty kontaktu po zakończonym konkursie.
Zwycięzców zapraszamy do  kontaktu poprzez wiadomość prywatną lub kontakt telefoniczny.

IV Nagrody w Konkursie

IV.1. W Konkursie przyznana będzie nagrody:  Box startowy z kosmetykami Creme Bar o wartości 890 zł dla poleconego gabinetu, a także spersonalizowany krem marki Creme Bar dla twórcy wybranego komentarza.

IV.2 Nazwisko zwycięzcy/ zwycięski gabinet  Konkursu zostaną opublikowane w formie postu lub komentarza na Fanpage’u https://www.facebook.com/CremeBarPl/

29.05.2020 r  do godz. 16:00.

V Wydanie nagród

V.1. Warunkiem nagrody jest kontakt telefoniczny Tel. 508-367-669  lub wysłanie wiadomości prywatnej  za pośrednictwem serwisu Facebook® oraz podanie danych niezbędnych do wysyłki nagrody, takich jak imię i nazwisko oraz adres do dnia 05.06.2020r. W przypadku nagrody jaką jest spersonalizowany krem marki Creme Bar, należy skontaktować się telefonicznie, w celu ustalenia personalizacji produktu. W razie nieotrzymania przez Organizatora odpowiedzi w wyznaczonym terminie lub w razie braku możliwości wysłania wiadomości z powodu podania błędnych danych przez  Uczestnika, Uczestnik traci prawo do nagrody.

V.2. Nagrody zostaną wydane na koszt Organizatora w postaci przesyłki przesłanej kurierem.

V.3. Nagroda przepada, jeśli nie zostanie odebrana zgodnie z regułami w punkcie V.1.

V.4. Organizator ma prawo zweryfikowania wieku zwycięzcy oraz NIP-U gabinetu, przed dostarczeniem nagród.

V.5. Nagrody rzeczowe w Konkursie nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny.

V.6. Przeniesienie prawa własności do nagrody może być dokonane wyłącznie na rzecz zdobywcy nagrody. Uprawnienie do żądania przeniesienia własności nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

VI Odpowiedzialność Organizatora

VI.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

VII. Postępowanie reklamacyjne

VII.1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać na adres Organizatora:

Crème Bar® visage parfait
Różana 1
55-010 Radomierzyce

NIP: 8951687495 REGON: 381330222
 VII.2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem.

VII.3. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje związane z konkursem rozstrzyga Jury konkursowe.

VII.4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

VII.5. Osoba składająca reklamację zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiona za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany w reklamacji. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Dodaj komentarz